Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 15 mei 2018

1. Elke reservatie is definitief na online reservatie via onze webmodule. U ontvangt een bevestiging per e-mail vanwege Creaflex.

2. De persoon die de reservatie plaatst in naam van een bedrijf verklaart daarvoor de bevoegdheid van zijn/haar bedrijf te bezitten. Indien blijkt dat hij/zij niet bevoegd is, kan hij/zij persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld.

3. Reservaties kunnen niet geannuleerd worden na betaling/reservatie en er zijn geen refunds mogelijk. Het vroegtijdig verlaten van de zaal zal geen aanleiding geven tot een terugbetaling.

4. Indien Creaflex door overmacht de verhuur moet afzeggen, zal een schriftelijke motivering aan de huurder bezorgd worden. De reservatiesom zal dan ook integraal worden terugbetaald. Creaflex heeft het recht om verhuur voor bepaalde activiteiten te weigeren wanneer deze niet gepast zijn en niet stroken met de doelstellingen. Vanzelfsprekend wordt dan niets aangerekend. Dergelijke afzegging geeft geen aanleiding tot een schadevergoeding van Creaflex uit.

6. De zaal dient ten laatste op het einduur van de huur verlaten te worden. Indien men langer wenst te huren dan dient men dit de dag zelf te melden.

7. Bij het verlaten van de zaal controleert de huurder of alle ramen dicht zijn, of de tafels en de stoelen in de oorspronkelijke opstelling terug staan, de airco uit staat en alle lichten uit zijn.

8. Het gebruik van (duim)spijkers, haken, kleefband, schrijf-, tekengerief e.d. op de muren, deuren… is verboden.

9. Gebruik van kaarsen of toestellen met een vlam zijn verboden.

10. De huurder is verantwoordelijk voor alle aangebrachte schade/diefstal aan het gebouw en de uitrusting van het gebouw ten gevolge van het gebruik van de locatie.

11. In Creaflex geldt een absoluut rookverbod. Per inbreuk zal zonder verdere ingebrekestelling 100 euro worden aangerekend.

12. Creaflex is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen en / of diefstallen. De huurder mag niet doorverhuren aan derden.

13. We hebben het recht om het logo van de huurder te gebruiken op onze website bij de lijst van de ‘referenties’ en ‘klanten’.

14. Niet-tijdige betaling geeft Creaflex hoe dan ook het recht al haar verdere contractuele verplichtingen op te schorten, tot nadat de contractueel verschuldigde betalingen zijn verricht. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal zonder ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 10% op jaarbasis, waarbij elke begonnen maand als volledige maand zal worden aangerekend. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, conform art. 1154 R.W. de verschuldigde intresten, jaarlijks worden gekapitaliseerd, te rekenen vanaf de gebeurtenis die aanleiding gaf tot het opeisen van conventionele intresten.

15 Bovendien zal aldus het factuurbedrag van rechtswege, zonder noodzaak van ingebrekestelling, worden verhoogd ten titel van conventioneel, forfaitair en onherroepelijk beding, ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 euro. Partijen gaan akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze bij afwijking van art. 1231 B.W. niet voor wijziging vatbaar is, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. Deze vergoeding is verschuldigd door het enkele feit van het ingebreke blijven van de klant om zijn betalingsverplichtingen na te komen en belet niet de eventuele invordering van geleden materiële schade en/of winstderving.

15. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst welke niet in der minne kunnen worden geregeld, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.

16. Wij verwijzen u ook graag naar onze cookie-policy die u hier kan raadplegen.

RESERVEER